KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W SOPOCIE NA LATA 2017-2019

 „DZIECI WIELU KULTUR”

 

Zatwierdzona do realizacji Uchwałą  Nr 1/2017-2018  Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017r.

Edukacja globalna – dlaczego?

„Zapytajcie dzieci o mieszkańców Afryki czy Azji. Z jednej strony okaże się, że współczesne dzieci wychowane na kreskówkach i na książkach skierowanych do najmłodszych, mające styczność z mediami, reklamami i słuchające rozmów dorosłych, posiadają ogromną wiedzę na temat świata. Znają ciekawostki, zwierzęta, elementy kultury z różnych regionów świata. Z drugiej jednak strony, często wiedza prezentowana w bajkach czy książeczkach jest stereotypowa, wyrwana z kontekstu kulturowego czy wręcz nieprawdziwa.

Jednak najistotniejszą rzeczą jest to, że wiedza ta w niewielkim stopniu uczy bliskości czy pozwala zrozumieć współzależności istniejące na świecie.

Dzieci na co dzień nie czują, że mają kontakt z resztą świata, że są od reszty świata zależne, wreszcie – że same oddziałują na mieszkańców odległych krajów, na przykład poprzez jedzenie, które spożywają, ubrania, kulturę masową czy powietrze, którym oddychają.  My dorośli też o tym zapominamy. Wychowani pod europejskim „kloszem”, nie zadajemy sobie pytań, kto uszył nasze spodnie? kto wyprodukował kawę? skąd wzięły się surowce do wyprodukowania naszego telefonu ?, dokąd trafiają nasze śmieci? dlaczego tylu ludzi na świecie głoduje, skoro na Ziemi produkuje się zbyt wiele żywności ? czy chronimy klimat? Ale świat w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo się zmienił.

Karierę robi słowo globalizacja.

Globalizacja, czyli zbiór procesów prowadzących do coraz większej współzależności państw, społeczeństw, gospodarek i kultur.

Z powodu globalizacji drastycznie zmniejszył się dystans nie tylko między poszczególnymi państwami, ale i między ludźmi.

Każdy z nas swoimi codziennymi wyborami ma szansę realnie oddziaływać na życie ludzi w innych krajach . Zależymy od siebie nawzajem. Podejmując różne decyzje w codziennym życiu, wspierając takie a nie działanie, można działać na rzecz lub przeciwko środowisku, poszanowaniu praw człowieka, pogłębianiu się ubóstwa, zawłaszczaniu zasobów naturalnych należących do innych społeczeństw. Kluczowe jest tu słowo „współzależność”.

Globalne współzależności działają we wszystkich kierunkach i na różnych poziomach: kulturowym, środowiskowym, gospodarczym i politycznym. Mają wpływ na każdego z nas, niezależnie czy mieszkamy w Sopocie , Limie, czy małej wsi w Bangladeszu. Tu pojawia się edukacja globalna analizująca współzależności, ucząca krytycznego myślenia, zachęcająca do poznawania innych narodowości i kultur oraz podejmowania działań na rzecz sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju.

„ Edukacja globalna dla najmłodszych”- Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Łódź

Ogólna misja oświaty w Polsce:

„ Nauczanie i wychowanie- respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy równoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.”

 PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2016/2017
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Aktualnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych na świecie
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci , rodziców i nauczycieli

Cel główny :

Edukacja międzykulturowa to działania, których wspólnym celem jest : popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata

 • Ukazanie różnorodności świata
 • Zapoznanie z kulturą, tradycją, architekturą, językiem , florą i fauną ,stylem życia, muzyką , kulinariami, bajkami i zabawami wybranych części świata
 • Otwarcie na świat i inne kultury
 • Wzmacnianie poczucia więzi dziecka z własnym jak i innymi zakątkami świata

Cele szczegółowe dziecko:

 • Bierze aktywny udział w zajęciach poświęconych poszczególnym kontynentom i regionom, grupom etnicznym
 • Poznaje wybrane aspekty życia danych krajów i narodowości świata

/ kulturę, tradycje, symbole narodowe, architekturę , florę i faunę ,muzykę, bajki, kulinaria, gry i zabawy itp./

 • Dostrzega różnice w wyglądzie i sposobie życia ludzi innych części świata
 • Rozpoznaje , nazywa i przyporządkowuje wybrane zwierzęta   i rośliny do danego kraju Australii, Afryki, Ameryki, Dalekiej Północy, Europy (Polski)
 • Zna podstawowe zwroty w danym języku (dzień dobry, do widzenia, dziękuję)
 • Wyszukuje informacje, zdjęcia w czasopismach na temat omawianego kontynentu
 • Wykonuje prace plastyczne, dekoracje, albumy, plakaty przedstawiające życie na różnych kontynentach
 • Wykonuje improwizacje taneczne do muzyki afrykańskiej, indiańskiej i innych
 • Bierze aktywny udział w warsztatach kulinarnych związanych z danym regionem świata
 • Słucha bajek i legend wywodzących się z danej kultury

ü  Jest otwarte i tolerancyjne wobec przedstawicieli innych narodowości

Najważniejszym aspektem planu pracy jest wdrażanie dzieci do życia w społeczeństwie międzykulturowym, gdzie: różne kultury, grupy narodowe pozostają stale otwarte na wzajemne oddziaływanie, wymianę oraz wzajemne uznawanie własnych i cudzych wartości oraz sposobów na życie. W społeczeństwie takim występuje aktywna tolerancja i utrzymywanie takich stosunków, gdzie każdy jest tak samo ważny, gdzie nie ma lepszych lub gorszych ludzi. W takim społeczeństwie niewątpliwie przyjdzie wzrastać naszym wychowankom.