Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Kamilę Baczyńską, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ckusopot.pl lub listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 5 z siedzibą w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera, kod pocztowy 81-715 e-mail: przedszkole5@sopot.pl tel. 58 551-16-12. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane, dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna– monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 5 z siedzibą w Sopocie.
Dane kontaktowe Adres Adres email Telefon
Przedszkole nr 5 ul. J.J.Haffnera 7281-715 Sopot Przedszkole5@sopot.pl 58 551 16 12
Inspektor Ochrony Danych Sabina Baczyńska

ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9

rodo@ckusopot.pl 58 551 00 11 wew. 46

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:

 • 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
 • 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia RODO
 1. Monitoring złożony jest z sześciu całodobowych kamer przemysłowych (obejmujących wizję, bez głosu),

o podanym poniżej zasięgu:

a)  miejsca zewnętrzne:

 • kamera z przodu budynku (od ul. Haffneraobejmujące m.in. bramę wjazdową, furtkę i schody wejściowe (sztuk 1)
 • kamery w ogrodzie przedszkolnym (sztuk 2)

b)  miejsca wewnątrz budynku (hol na parterze, szatnia, hol na piętrze):

 • widok na hol wejściowy, szatnię na parterze, schody na piętro(sztuk 2)
 • widok na schody na półpiętrze prowadzące na piętro, hol na piętrze (1)
 1. Dane osobowe przechowywane są przez miesiąc od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu w zakresie wskazanym w pkt. 2. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości przebywania na terenie monitorowanym.
 6. Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.