1.       Zasady wnoszenia opłat:

 1. Wysokość opłat za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki
  w przedszkolu w czasie przekraczającym 5-ciogodzinny wymiar zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej określa Rada Miasta.
 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin nie może być wyższa niż 1,30 zł za godzinę zajęć.
 1. Warunki ewentualnego częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w czasie przekraczającym 5 godzin określa gmina.
 1. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5-ciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 1. Szczegółowy zakres realizowanych w przedszkolu działań edukacyjnych oraz zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
  a rodzicami (prawnymi opiekunami), która w szczególności określa:
  • czas na jaki została zawarta,
  • wymiar godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
  • liczbę posiłków, z których korzysta dziecko.
 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca w kancelarii przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy przedszkola. Za nieterminowe wpłaty naliczane są ustawowe karne odsetki.
 1. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sopocie  uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2017 r. nie będą pobierane opłaty od rodziców za pobyt dziecka 6 – letniego i starszego w przedszkolu z tytułu świadczeń nauczania, wychowania i opieki. Informacje w tej sprawie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html 

Miesięczna opłata za przedszkole:

Minimum programowe obejmuje godziny od 8:00 do 13:00

Opłata za pobyt: 1,30 złoty za każdą godzinę poza minimum programowe

Opłata za wyżywienie:

śniadanie – 2,75 zł

obiad – 5,50 zł

podwieczorek – 2,75 zł

Rada rodziców – 50 zł miesięcznie

Numer konta do regulowania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu:  15 1020 1811 0000 0802 0373 1015

Numer konta do regulowania odpłatności za wyżywienie dziecka:  20 1020 1811 0000 0602 0373 1023

Numer konta do regulowania wpłat na Radę Rodziców:  06 1240 1242 1111 0010 0112 9327

ODPŁATNOŚCI NALEŻY REGULOWAĆ DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA