Statut  Przedszkola nr 5 w Sopocie

Spis treści

 

Rozdział I            Nazwa przedszkola i jego organy nadrzędne

 

Rozdział II           Cele i zadania przedszkola

 

Rozdział III          Organy przedszkola i ich kompetencje

 

Rozdział IV                   Organizacja przedszkola

 

Rozdział V           Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

Rozdział VI                   Wychowankowie przedszkola

 

Rozdział VII        Gospodarka finansowa 

 

 

 

Statut przedszkola opracowano na podstawie:

 

 

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572   z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 

Przepisów przejściowych wynikających z ustawy z 19 marca 2009r. o zmianie innych ustaw   ( Dz. U. z 2009r. Nr 56,poz.458 )

 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 

Kodeksu Pracy –  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94   z późniejszymi zmianami).

 

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego                   (z późn.zm.)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (z późn.zm.)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pp w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w sprawie sposobu (z późn.zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych (z późn.zm.)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkołach (z późn.zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (z późn.zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (z późn.zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 

Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120  poz. 526 i 527).

 

Uchwały Rady Miasta Sopotu nr XXXI/430/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 6 września

2013r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne

prowadzone przez Gminę miasta Sopotu

 

 

I .  NAZWA  PRZEDSZKOLA  I  JEGO  ORGANY  NADRZĘDNE

 

§ 1

 

Siedzibą Przedszkola nr 5 jest budynek wolnostojący przy ul. J.J.Haffnera 72 w Sopocie. Budynek przedszkola jest własnością miasta.

 

Przedszkole nr 5 zwane w dalszej części statutu „przedszkolem”,  jest Przedszkolem publicznym.

 

Organem prowadzącym Przedszkole nr 5  jest Gmina Sopot.

 

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

 

Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu:

 

 

Przedszkole Nr 5

81-715 Sopot, ul.J.J.Haffnera 72

Regon 221162444, NIP 585-10-72-605

Tel. 58 551 16 12

 

Dane kontaktowe przedszkola:

Tel./fax: 58 551-16-12

e-mail: przedszkole5@sopot.pl

 

 

 

II.    CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

Przedszkole   realizuje    cele   i   zadania   określone  w  ustawie

o systemie oświaty oraz  w aktach wykonawczych do ustawy.

 

 1. Cele przedszkola.

1)         wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)         budowania systemu wartości,  w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)             kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych   sytuacjach, w tym także  do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4)             rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5)             stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6)             troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa              w zabawach i grach sportowych,

7)             budowanie dziecięcej  wiedzy  o świecie społecznym, przyrodniczym                          i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8)             wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9)             kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej  ( do rodziny rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10)          zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości      i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 1. Zadania przedszkola.

 

1)  zapewnienie   opieki,   wychowania   i   uczenia   się   w   atmosferze akceptacji  i

bezpieczeństwa,

2)  zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

3)      organizowanie   pracy   z    dziećmi    zgodnie    z    zasadami   higieny   pracy,    nauki  i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

4)      dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

5)      udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

6)      organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,

7)      podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

8)      pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

9)      informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

10)  uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

 

 1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem udzielania pomocy pp w przedszkolu jest:

 

1) Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności,

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

2)      Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

 

 1. Pomoc pp w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, nauczyciela, specjalisty, dyrektora przedszkola oraz poradni.
 2. Pomocy pp w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz zatrudnieni przez dyrektora specjaliści.
 3. Przedszkole udziela i organizuje pomoc pp dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane potrzeby i możliwości rozwojowe w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej.
 4. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
 5. Pomoc pp w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.
 6. Przedszkole udziela pomocy pp rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni pp oraz specjalistów i właściwych instytucji.
 7. Korzystanie z pomocy pp w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców o potrzebie udzielania dziecku pomocy pp, w szczególności ustalonych formach, okresie i wymiarze godzin tej pomocy.
 9. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy pp zgodnie z ustalonymi zasadami.
 10. Nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy pp współpracują
  w realizacji zaplanowanych działań oraz wspólnie z rodzicami analizują osiągnięcia dziecka.
 11. Przedszkole z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników zawiera kontrakt współdziałania w procesie wspomagania dziecka.
 12. Udzielana i organizowana w przedszkolu pomoc pp jest dokumentowana
  w „Indywidualnej teczce rozwoju dziecka” oraz dzienniku zajęć specjalistycznych.
 13. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości

narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

 

1)      prowadzenie zajęć w języku polskim,

2)      wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją    naszego kraju i regionu,

3)      nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla  dzieci, których rodzice   lub   opiekunowie   wyrażają   pisemnie   takie   życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

17. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni   dobór

treści,   metod   i   organizacji   pracy   wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w   szczególności:

 

1)  stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

2)  wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych.

3)  organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowanie różnorodnych,

w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,

4)  stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań

dzieci,

5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez

dzieci różnorodnych kontaktów społecznych  oraz wyrażania własnych

emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej,

plastycznej, ruchowej, muzycznej,

6)  ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury  i tradycji

narodowej  i regionalnej,

7)  upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz  kształtowanie

właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

8) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz  kształtowanie

właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,

9)  organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

18. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

 

1)      pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,

2)      informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,

3)      uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,

4)      upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.

 

 

19. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z  wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w  oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując  zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

 

20 . Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na

nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub

metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

 

21. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

 

1)      opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,

2)      rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć

w  ciągu  całego  dnia  i  ich  różnorodność,  w  tym  pobyt  w  ogrodzie

przedszkolnym,

3)      dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w formie zajęć relaksacyjnych

i wyciszających,

4)      zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,

5)      sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:

a)       w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC,

w przypadku niższej temperatury, dyrektor  przedszkola  zawiesza  zajęcia

na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,

b)      dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi   – 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,

c)       stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności

d)  dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w

przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych;

korzystanie z posiłków przez  dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci

alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami   (opiekunami)

dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy

przedszkola,

e)  wobec  wychowanków  na  terenie  placówki  nie  są  stosowane żadne

zabiegi medyczne oraz  nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak

profesjonalnej opieki medycznej,

f)  w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do

powiadomienia  o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej

chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie  (powyżej 5 dni

roboczych)  przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do

uczęszczania do przedszkola,

g)  rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, w

przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego

pobytu w przedszkolu, do niezwłocznego odebrania dziecka.

h)  rodzice / opiekunowie / dziecka zobowiązani są dostarczyć przed

rozpoczęciem roku szkolnego zaświadczenie od lekarza o zdolności

dziecka do uczęszczania do przedszkola.

 

22. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

 

1)      w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,

2)      osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,

3)      każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,

4)      z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,

5)      każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,

6)      w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest   do    ścisłego     przestrzegania     przepisów    o    ruchu   drogowym

i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,

7)      każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,

8)      przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,

9)      jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,

10) teren  zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

 

23. Jeżeli  przerwa  w  działalności  przedszkola  trwa  co najmniej dwa

tygodnie,  dyrektor  dokonuje  kontroli całego obiektu i terenu wokół

niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się

się protokół.

 

24. W   razie     nieszczęśliwego    wypadku    podczas    pobytu     dziecka

w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :

 

1)      udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom,

2)      powiadomić rodziców ( opiekunów ) dziecka,

3)      niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,

4)      o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,

5)      dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

 

25.  Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna

jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona

w następujący sposób:

 

1)      dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2)      o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do MOPS rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej     informacji     lub    pomocy    w   załatwieniu     sprawy,

3)      jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

 

26. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach

określonych w umowie cywilno-prawnej przez:

 

1)      rodziców lub opiekunów prawnych,

2)      upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,

3)      w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 18 lat i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica,

4)      osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe,

5)      dzieci oddawane są do rąk nauczycielki lub pracownika dyżurującego

w szatni,

6)      szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka reguluje wewnętrzne zarządzenie dyrektora Przedszkola nr 5 obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.

 

 

 

III.  ORGANY PRZEDSZKOLA   I  ICH  KOMPETENCJE

§ 3

 

1. Organami przedszkola są:

 

1)      Dyrektor przedszkola

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Rada Rodziców

 

2. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców na terenie

placówki  może zostać utworzona Rada Przedszkola.

 

3. Do szczegółowych kompetencji Dyrektora przedszkola należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej  na zewnątrz,

2)      dopuszczanie do realizacji w przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego,

3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

4)      nadawanie stopienia awansu nauczyciela kontraktowego,

5)      przedstawianie  wyników  i  wniosków  z  nadzoru   Radzie  Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

6)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

7)      współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

8)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,

9)      zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków  organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i   opiekuńczych,

10) realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz

z zarządzeniami  organów nadzorujących przedszkole,

11) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one

niezgodne z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie

wstrzymania Rady Pedagogicznej   określa art. 41 ust.3 ustawy o systemie

oświaty,

12) przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego Radzie

Pedagogicznej i Radzie Rodziców

13) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola

i ponoszenie   odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a

także za administracyjną   finansową i gospodarczą obsługę

przedszkola,

14) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników

przedszkola

15) przyznawanie  nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom

placówki,

16) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

pozostałych pracowników przedszkola.

17) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia

nauczycieli w  organizacji praktyk pedagogicznych,

 

4. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie

realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania

i opieki.

 

5. W   skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni

w przedszkolu.

 

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

 

7. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej

działalności, uchwalany przez radę i normujący w szczególności:

 

1)      sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,

2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3)      kompetencje przewodniczącego,

4)      zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie  będących członkami tego organu.

 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola, zestawu programów wychowania przedszkolnego

2)      uchwalanie i nowelizowanie statutu i regulaminów działalności przedszkola,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.

 

9. Rada pedagogiczna opiniuje:

 

1)      organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,

2)      projekt planu finansowego placówki,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac

i    zajęć    realizowanych    w     ramach    wynagrodzenia   zasadniczego

oraz dodatkowo    płatnych      zajęć      dydaktycznych,   wychowawczych

i opiekuńczych,

5)      pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,

6)      podjęcie  w  przedszkolu  działalności  przez stowarzyszenia i organizacje

w celu wspierania działalności statutowej.

 

10. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera przedstawiciela do komisji

wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

11.Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole

z  wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.

 

12.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów

poprzez  głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste)

lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

13. Nauczyciele  są   zobowiązani   do  nie  ujawniania  spraw  poruszanych  na

posiedzeniach  rady  pedagogicznej,  które   mogą  naruszyć   dobro osobiste

wychowanków lub ich rodziców,  a  także nauczycieli i innych pracowników

przedszkola.

 

14. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

do przedszkola.

 

15. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ust.2 Ustawy o systemie

oświaty.

 

16. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który

nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

 

17.W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym,

dyrektor  przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

 

18.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może

gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  i  innych  źródeł,

zasady  wydatkowania   funduszy   Rady   Rodziców   określa   jej

regulamin  w części dotyczącej gospodarki  finansowej.

 

19. Zadaniem Rady Rodziców jest:

 

1)      wspieranie statutowej działalności przedszkola,

2)      uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i  zaspakajania potrzeb dzieci.

 

20. Rada rodziców ma prawo:

 

1)      występować do  Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego  i  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

2)      opiniowania projektu planu finansowego,

3)      przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

4)      występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.

5)      wytypować dwóch przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola

 

21. Zasady współdziałania między organami przedszkola oparte są na

wspólnych spotkaniach Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora,

które organizuje się w sprawach:

 

1)      organizacji imprez i wycieczek,

2)      wniosków zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola a dotyczących różnych zagadnień z życia przedszkola,

3)      ustalenia wysokości stawki żywieniowej, obowiązującej na dany okres czasu z uwzględnieniem: ilości żywionych dzieci, aktualnych cen artykułów żywnościowych i  norm żywieniowych ustalonych prawem.

22. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania

i kształcenia dzieci  uwzględniając prawo rodziców do:

 

1)      znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, programu wychowania,  rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

2)      uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności,

 

23.Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

 

1)      walne zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy na rok,

2)      zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,

3)      spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,

4)      dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,

5)      zajęcia pokazowe,

6)      spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,

7)      opracowanie na koniec roku szkolnego pisemnej informacji dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki,

8)      wspólne imprezy dla dzieci i ich  rodziny,

9)      redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu  wychowanków i ich rodziców,

10) wystawy prac dziecięcych,

11) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji

z obserwacji i diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka,

12) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu

z nauczycielem.

13) organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich

rodziców i rodzin.

 

24. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:

 

1)      podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,

2)      rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami.

3)      sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola,

 

 

 

 

IV.  ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów  § 5 – § 10.

 

 

§ 5

 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto Sopot,

2.  Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział złożony

z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,

uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

 1. Organizacja oddziału:

1)  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

2)  Dopuszcza się zmianę organizacji pracy wynikającą z dużej absencji

dzieci, nauczycieli, zmiana może dotyczyć zmniejszenia liczby

oddziałów, łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w

oddziale, skrócenie czasu pracy, nie mniej niż 5 godzin dziennie.

3) W przypadku grup łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym

dziecka  młodszego do grupy wiekowo starszej zależy od daty jego

urodzenia; dzieci urodzone w okresie 1 stycznia-30 czerwca danego

roku kalendarzowego przechodzą do grupy wiekowo starszej, dzieci

urodzone 1 lipca-31grudnia pozostają w tej samej grupie; data

urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przeniesienia jeśli

jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.

 

§ 6

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora.

 

 1. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

 

 1. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela (nauczycieli) może zostać dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, jeżeli spełnia kryteria określone w odrębnych przepisach, w tym jest zgodny z podstawą programową.

 

 1. Program dopuszcza do użytku w przedszkolu  dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 1. Dopuszczone przez dyrektora programy  tworzą przedszkolny zestaw programów na dany rok szkolny.

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin, przy czym:

1)   co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę  swobodną

2)   co najmniej 1/5 na pobyt w ogrodzie, w parku, na boisku itp.

3)   najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne

4)    pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

 

 1. Organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb dzieci

 

1. Przedszkole zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji prowadzi zajęcia

dodatkowe z języka angielskiego poszerzające treści podstawy programowej.

 

 1. Zajęcia organizowane są dla wszystkich dzieci i prowadzone po godzinach wyznaczonych na realizację podstawy programowej.

 

 1. Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych dla dzieci 3letnich wynosi około 20 minut, dla dzieci 4-letnich około 25 minut, dla dzieci 5-6 letnich 30 minut, metody prowadzenia zajęć są dostosowane do grupy wiekowej dzieci oraz ich indywidualnych możliwości.

 

 1. Zajęcia dodatkowe prowadzi nauczyciel zatrudniony przez dyrektora oraz posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

 1. Przedszkole nr 5 jest przedszkolem wielooddziałowym.

 

 1. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały całodziennego pobytu dzieci.
 1. Przedszkole dysponuje 100 miejscami dla dzieci wg orzeczenia organizacyjnego.

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 

1)      4 sale zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, salę gimnastyczną,

2)      pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj.: gabinet dyrektora, biuro intendenta, łazienki, szatnia, zaplecze gospodarcze (kuchnie, zmywalnie, magazyny),

3)      ogród przedszkolny

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie jednostki na dany rok budżetowy.

 

§ 8

 

 1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole.

 

 1. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:

 

1)      czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,

2)      liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych,

3)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

4)      przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,

5)      organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – ilość i sposób finansowania.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.

 

§ 9

 

 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. W Przedszkolu nr 5 obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

 

1)      RANEK: zabawy swobodne organizowane przez dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, odgrywanie ról, swobodne działania plastyczne) o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne, śniadanie,

 

2)      PRZEDPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego,  zabawy ruchowe w ogrodzie, spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), czynności samoobsługowe,

 

3)      POPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego,  zajęcia wyrównawcze, indywidualne ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym, działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korekcyjne, zabawy ruchowe i  ze śpiewem, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, czynności samoobsługowe, opiekuńcze, zajęcia dodatkowe, swobodne działania dzieci,

 

 1. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału     szczegółowy  rozkład   dnia  uwzględniający   specyfikę   oddziału,  potrzeby   i   zainteresowania dzieci. Ramowy rozkład uwzględnia ramy czasowe zalecane przez podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 1. Nauczycielki oddziałów pięciogodzinnych, w których realizowane są podstawy programowe, dostosowują ustalony ramowy rozkład dnia do ram czasowych zalecanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach

7.00  – 12.00.

 

 

§ 10

 

 1. Przedszkole   funkcjonuje   przez  cały  rok  szkolny,  z   wyjątkiem  wakacyjnej   przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny.

 

 1. Przedszkole   czynne   jest   pięć  dni  w  tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 17.00 przy czym dzieci nie powinny przebywać w przedszkolu   dłużej niż 9 godzin dziennie. Harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki.

 

 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 

 1. W okresie wakacji (lipiec lub sierpień) przedszkole pełni dyżur, z którego mogą skorzystać rodzice po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia dziecka na dyżur dokonują rodzice w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

 

 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów.

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku                    i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.

 

 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 

 1. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.

 

 1. W ramach działalności żywieniowej przedszkole zapewnia:

 

1)      w oddziałach całodziennych 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje w ciągu całego dnia

 

 1. Zasady wnoszenia opłat:

 

 1. Wysokość opłat za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki
  w przedszkolu w czasie przekraczającym 5-ciogodzinny wymiar zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej określa Rada Miasta.

 

 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 

 1. Warunki ewentualnego częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w czasie przekraczającym 5 godzin określa gmina.

 

 1. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5-ciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 1. Szczegółowy zakres realizowanych w przedszkolu działań edukacyjnych oraz zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
  a rodzicami (prawnymi opiekunami), która w szczególności określa:
  • czas na jaki została zawarta,
  • wymiar godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
  • liczbę posiłków, z których korzysta dziecko.

 

 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca w kancelarii przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy przedszkola. Za nieterminowe wpłaty naliczane są ustawowe karne odsetki.

 

 1. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

 

 1. Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą odpłatność wg naliczonej kalkulacji.

 

 

 

V.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 11

 

 1. Pracownikami przedszkola są:

 

1) dyrektor,

2) nauczyciele,

3) pracownicy administracji,

4) pracownicy obsługi.

 

 1. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

 

 1. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

 1. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop może być udzielony w innym terminie.

 

 1. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, w wymiarze co najmniej ½ etatu, maja prawo do korzystania z posiłków spożywanych wyłącznie na miejscu. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za te posiłki regulują zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.

 

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami  do  poddawania  się  regularnie  okresowym badaniom lekarskim   i szkoleniom BHP.

 

 1. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo

i zdrowie dzieci.

 

 1. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 2. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

 

 1. Nauczyciele:

 

1)      zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie

i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród

wychowanków,   szczegółowy   zakres   zadań    nauczycieli    określa

§ 15 ust. 4 niniejszego statutu,

2)      nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,

3)      nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,

4)      w    przedszkolu    może    być    zatrudniony    nauczyciel    logopeda

i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej (jeśli organ prowadzący zapewni

środki finansowe), a do ich zadań i obowiązków należy:

a)      prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń logopedycznych,

b)      prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych,

c)      współpraca z nauczycielami,

d)     współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,

e)      prowadzenie zeszytów ćwiczeń dla rodziców, nauczycieli oraz dziennika zajęć,

5)      przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi  w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze Kościoła

6)      wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami Rady Pedagogicznej,

7)      nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny / dz. U. Nr 88,poz.553 z późniejszymi zmianami /.

 

 1. Pracownicy administracyjni:

 

1)      pracownikami administracyjnymi w przedszkolu jest: główna księgowa, starszy intendent, specjalista ds. płac:

 

2)      do obowiązków głównej księgowej należy:

a)      prowadzenie rachunkowości jednostki,

b)  prowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów obrotu

środkami pieniężnymi, rzeczowymi i składnikami

majątkowymi,

c) opracowanie planów finansowych przy współudziale dyrektora

placówki,

d) sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,

e) realizacja operacji bankowych,

f)  księgowanie analityczne i syntetyczne

 

3)      do obowiązków starszego intendenta  należy:

a)   zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki nietrwałe

i sprzęt,

b)   nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji

pokarmowych dla   dzieci i personelu,

c)   sporządzanie (z kucharką i dyrektorem) jadłospisów,

d)   prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej

oraz  raportów  żywieniowych  i  ich  analiza  zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

e)   sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu

w placówce,

f)   prowadzenie prac inwentaryzacyjnych,

g)   uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach

z personelem administracyjno – obsługowymi w razie

konieczności w posiedzeniach organów przedszkola.

 

4)   do obowiązków specjalisty  ds. płac należy:

a)   prowadzenie rachunkowości płacowej,

b)   naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie

list płac,

c)   dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami,

d)   prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami,

e)   sporządzanie bilansów, planów finansowych i sprawozdań

odnoszących się do    wynagrodzeń i ich pochodnych.

 

 1. Pracownicy obsługi:

 

1)      ilość etatów dla pracowników obsługi ustala organ prowadzący placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami,

2)      pracownikami obsługi w przedszkolu są:

a)        kucharka,

b)        pomoc kuchenna,

c)        pomoc nauczycielki,

d)       woźne oddziałowe

e)        woźny

 

3)      kucharka obowiązana jest:

a)      przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

b)      przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór

w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

c)      prowadzić magazyn podręczny,

d)     utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

e)      brać udział w ustalaniu jadłospisów,

 

 

4)      pomoc kuchenna obowiązana jest:

a)  pomagać kucharce w sporządzaniu posiłków,

b)  zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt

i naczynia  kuchenne,

c)  wykonywać inne polecenia kucharki wynikające

z bieżących potrzeb pracy w kuchni

 

5)      pomoc nauczycielki obowiązana jest:

a)   pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi,

b)  karmić dzieci w czasie posiłków,

c)  dbać o estetykę sali i czystość zabawek,

d)  przygotowywać leżaki,

e)  pełnić dyżury w szatni, w razie potrzeb

f)   w razie potrzeby załatwia sprawy służbowe,

 

6)      woźny obowiązany jest:

a)      dokonywać bieżących zakupów i dostarczać je do przedszkola w

określonym czasie,

b)      wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,

c)      utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola oraz zewnętrzną klatkę schodową,

d)     zamiatać i odśnieżać przynależny do przedszkola odcinek ulicy i chodnika,

e)      utrzymywać w czystości ogródek przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń w  ogródku,

 

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 

1)      wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,

2)      troszczenia się o mienie placówki,

3)      nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,

 

4)      przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:

a)      realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych

w harmonogramie, nie spóźnianiu  się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,

b)      codziennym podpisywaniu listy obecności,

c)      usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 2 dni,

d)     wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,

e)      zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,

f)       nie wynoszeniu potraw, żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej,

g)      czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,

h)      poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia  i wykonywania pracy.

 

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo

i zdrowie dzieci.

 

 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

 

§ 12

 

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz  z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów) oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.

 

§ 13

 

 1. Przedszkole nr 5 nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnym

§ 14

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych

i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.

 

 1. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

 

 1. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

 

 1. Zadania   nauczyciela  przedszkola  w   związku  z  realizacją  podstawy programowej:

 

 

 1. Modyfikowanie warunków edukacji wychowanków w przedszkolu
  z nakierowaniem na cele wspomagania rozwoju dzieci oraz wyzwalanie ich twórczej aktywności.
 2. Doskonalenie warsztatu pracy, głównie wdrażanie metod opartych na badaniu, doświadczaniu, poszukiwaniu, odkrywaniu oraz wyzwalaniu twórczej aktywności i ciekawości dzieci.
 3. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.
 4. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych celem poznania możliwości
  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, głównie w formie arkusza obserwacji, prac i wytworów dzieci, pakietów edukacyjnych zgromadzonych w tzw. „Indywidualnej teczce rozwoju dziecka”.
 5. Przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, tzw. diagnoza przedszkolna, z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w kl. I szkoły podstawowej.
 6. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
 7. Przekazanie rodzicom informacji o wynikach diagnozy oraz podjętych
  w przedszkolu działaniach wspomagających dziecko w rozwoju.
 8. Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu.
 9. Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w szczególności opisem umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci kończące edukację przedszkolną.
  1. Przekazywanie rodzicom informacji o osiągnięciach i problemach dziecka, wspieranie w trudnych sytuacjach wychowawczych, włączanie rodziców
   w działania wspomagające rozwój dziecka.

 

 1. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych.
 2. Współdziałanie z poradniami i innymi podmiotami świadczącymi pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach.

 

 

 

 1. Zadania nauczyciela związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu

 

 1. Zapewnienie opieki fizycznej i psychicznej dzieciom powierzonym nauczycielowi przez dyrektora, w czasie od przekazania wychowanka do grupy do odebrania go przez rodziców.

 

 1. Respektowanie  prawa  dzieci  do  ich  bezpieczeństwa  poprzez  organizowanie przyjaznych  i  pozbawionych  zagrożeń  warunków  nauki  i  zabawy w przedszkolu.

 

 1. Monitorowanie sali zabaw i sali gimnastycznej pod kątem bezpieczeństwa środków dydaktycznych,  wyposażenia  i  urządzenia  pomieszczeń,
  z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż, sanepidu.

 

 1. Podejmowanie działań doskonalących stan bezpieczeństwa sal zabaw
  i innych pomieszczeń przedszkola.

 

 1. Dokonywanie każdorazowo przed wejściem z dziećmi na teren ogrodu przeglądu stanu jego bezpieczeństwa, łącznie z oceną jakości sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

 

 1. Organizowanie w czasie 5-godzinnej pracy z dziećmi różnorodnych sytuacji edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków wyłącznie w obecności nauczyciela.

 

 1. Prowadzenie gier, ćwiczeń i zabaw ruchowych odpowiednio dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci z przestrzeganiem bezpiecznych warunków.

 

 1. Organizowanie spacerów i wycieczek oraz innych zajęć poza przedszkolem według opracowanej procedury zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 1. Organizowanie w sposób bezpieczny aktywności ruchowej dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego z wykorzystaniem przykładu i aktywności własnej nauczyciela.

 

 1. Przekazywanie  dziecka  rodzicom  w  sposób  dla  niego  bezpieczny i minimalizujący stres.

 

 1. Podejmowanie niezwłocznie właściwych działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, z uwzględnieniem przepisów i obowiązującej
  w przedszkolu procedury/regulaminu.

 

 1. Zwieranie z dziećmi umów dotyczących bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach na terenie przedszkola i podczas zajęć organizowanych w sali i poza przedszkolem.

 

 1. Uwrażliwianie wychowanków na zagrożenia płynące z otoczenia, uczenie sposobu ich unikania.

 

 1. Wskazywanie konsekwencji nieprzestrzegania przyjętych umów postępowania i zachowania w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,  wdrażanie do odpowiedzialności w działaniu.

 

 1. Włączanie rodziców w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dzieci.

 

 1. Współdziałanie z osobami i instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

 

 1. Respektowanie prawa dziecka do szacunku i akceptacji takim jakie jest, zaspokajania jego  potrzeb,  popełniania  błędów  oraz  pomocy  i  wsparcia  w każdym czasie i sytuacji.

 

 1. Wypracowanie i stosowanie działań motywujących dzieci do przestrzegania bezpiecznych zachowań oraz eliminujących niewłaściwe zachowania wychowanków.

 

 1. Tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery przedszkola nakierowanej na bezpieczeństwo psychiczne dzieci.

 

 1. Monitorowanie  realizowanych  działań  i  analizowanie  efektów  pracy
  w zakresie bezpieczeństwa dzieci, podejmowanie wniosków oraz wdrażanie ich poprzez ewentualne modyfikowanie dotychczasowych działań.

 

 1. Przestrzeganie  dyscypliny  i  porządku  pracy  w  przedszkolu  jako  gwarancji bezpieczeństwa  dzieci.

 

 

 

 1. Zadania nauczycieli wynikające ze współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola:

 

 1. Informowanie o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych
  w przedszkolu, a także sposobach ich wdrażania,

 

 1. Zapoznanie z podstawą programową i włączanie rodziców w proces kształtowania u dzieci określonych tam wiadomości i umiejętności,

 

 1. Informowanie o rozwoju dziecka, jego sukcesach i osiągnięciach oraz trudnościach,

 

 1. Włączanie rodziców w działania wspierające osiągnięcia swojego dziecka
  i pomoc w pokonywaniu trudności,

 

 1. Zachęcanie do współdecydowania w różnych sprawach przedszkola, szczególnie wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których biorą udział dzieci,

 

 1. Zapoznanie z wynikami diagnozy przedszkolnej,

 

 1. Omówienie przyjętych kierunków pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wskazanie rodzicom sposobów wspomagania dziecka odpowiednio do jego potrzeb,

 

 1. Przekazanie rodzicom pisemnej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”,

 

 1. Zapoznanie z dokumentacją obserwacji i inną dotyczącą zachowań
  i rozwoju dziecka,

 

 1. Organizowanie różnych form przekazywania rodzicom informacji
  o dziecku – wypracowanie skutecznego przepływu informacji,

 

 1. Zapoznanie z procedurą postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia
  i bezpieczeństwa dziecka oraz jej przestrzeganie,

 

 1. Wspieranie rodziców, służenie kompetentną poradą pedagogiczną
  w procesie wychowania i kształcenia dziecka, szczególnie w sytuacjach
  i przypadkach trudnych,

 

 1. Tworzenie warunków sprzyjających integrowaniu się rodziców między sobą oraz z całą społecznością przedszkolną,

 

 1.  Zachęcanie rodziców do wyrażania swoich opinii, uwag, propozycji na każdy temat, w szczególności rozwoju i edukacji ich dzieci,

 

 1. Budowanie partnerskiej atmosfery w relacjach z rodzicami opartego na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.

 

 

 

 1. Zadania nauczycieli wynikające z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym

 

 1. Przeprowadzanie analizy i oceny osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości rozwojowych po półroczu i na koniec roku.

 

 1. Formułowanie wniosków z przeprowadzanych analiz osiągnięć wychowanków.

 

 1. Modyfikowanie działań edukacyjnych, jeśli istnieje taka potrzeba.

 

 1. Współdziałanie z innymi nauczycielami w planowaniu i realizacji procesu wychowania i kształcenia oraz doskonaleniu warsztatu pracy – praca zespołowa (roczny plan pracy, plan doskonalenia zawodowego).

 

 1. Współudział w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej.

 

 1. Wnoszenie propozycji i uwag, na podstawie opracowanych wniosków
  w związku z określeniem przedmiotu ewaluacji w kolejnym roku szkolnym.

 

 

 

 1. Zasady współpracy z rodzicami:
  1. rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
  2. niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
  3. rodzice mają prawo do:

a)   znajomości zadań wynikających z programu wychowania

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu

pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora

na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku

szkolnym,

b)   znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym

oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań

grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe

prowadzone przez nauczycielki,

c)   rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego

zachowań i rozwoju poprzez:

 

– uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów

edukacyjnych  dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych

zachowań, zarówno pozytywnych jak  i niewłaściwych,

– obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych

organizowanych przez nauczycielki,

– zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

– udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.

 

9. Rodzice są partnerami przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dziecka oraz wspieraniu go w osiąganiu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

 

10.  Rodzice mają prawo do:

 

a)      zapoznania z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem wybranym przez nauczyciela,

b)      współudziału w opracowaniu koncepcji pracy przedszkola i jej modyfikowaniu,

c)      bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

d)     informacji o osiągnięciach i kłopotach rozwojowych swojego dziecka,

e)      współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych
i oceny ich skuteczności,

f)       wyrażania swojej opinii w każdej sprawie przedszkola,

g)      otrzymywania wsparcia w wychowaniu dziecka, które ma specjalne potrzeby rozwojowe,

h)      konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy,

i)        dostępu do dokumentacji zachowań dziecka prowadzonej przez nauczyciela,

j)        aktywnego włączania się w życie przedszkola,

k)      występowania z własnymi inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola,

l)        natychmiastowej informacji o dziecku w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi,

m)    występowania w obronie praw dziecka, jeśli zostały one naruszone,

n)      inne,

 

11. Obowiązkiem rodziców jest:

 

a)      udział w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności dzieci koniecznych do podjęcia nauki w szkole,

b)      aktywne włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dzieci,

c)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

d)     przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych,

e)      niezwłoczne informowanie przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka, zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych,

f)       uczestniczenie w proponowanych przez przedszkole formach współpracy,

g)      przestrzeganie czasu pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanego
w umowie,

h)      dbanie o higienę osobistą dziecka,

i)        dostarczenie dyrektorowi przedszkola pisemnego oświadczenia o użyciu wszelkich nagrań audiowizualnych dokonywanych podczas przedszkolnych imprez                             i uroczystości wyłącznie w celach prywatnych i niezamieszczaniu ich na stronach internetowych ,

j)        inne.

 

12. Tryb składania skarg i wniosków:

 

1) Skargi i wnioski dotyczące nieprzestrzegania praw dziecka, organizacji

pracy przedszkola, jakości usług świadczonych przez przedszkole

przyjmuje dyrektor w formie pisemnej lub ustnej.

2) W przypadku zagłoszenia skargi lub wniosku w formie ustnej dyrektor

sporządza notatkę, którą podpisuje wnoszący skargę lub wniosek.

3) W notatce zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i

nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

4) Dyrektor potwierdza wniesienie skargi lub wniosku jeżeli zażąda tego

wnoszący.

5) Skargi lub wnioski nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu

wnoszącego  pozostawia  się bez rozpoznania.

 

13.  Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz

dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z § 3, ust. 23

niniejszego statutu.

 

VI.  WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem

ust 2.

 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku wolnych miejsc

dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło

2,5 roku jeżeli:

 

1)      o przyjęcie dziecka wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację rodzinną,

2)      miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka.

 

3.   Dzieci 5-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

w przedszkolu lub w oddziale  przedszkolnym  zorganizowanym w szkole

podstawowej. Rodzice  / opiekunowie / dziecka  są  zobowiązani dopełnić

czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie.

 

4.  Dyrektor przedszkola kontroluje spełnianie przez dziecko 5 letnie obowiązku

rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez egzekwowanie

usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności dziecka w okresie jednego

miesiąca na co najmniej 50%.

 

5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

6.  Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

i uczęszcza do przedszkola , może w nim przebywać powyżej 6 lat, nie dłużej

jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym

kończy 8 lat.

 

7. Od  1 września 2013 roku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być

objęte dziecko powyżej  6 lat, nie dłużej jednak niż końca roku szkolnego w

tym roku kalendarzowym, w którym  kończy 8 lat.

 

8. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane:

1)      dzieci 5 i 6 – letnie,

2)      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

3)      dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

4)      dzieci z rodzin zastępczych.

 

 

9. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o

przyjęciu dzieci decyduje  komisja rekrutacyjna.

 

10. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z dyrektorek okolicznych

przedszkoli. W jej skład może wchodzić przedstawiciel Rady Pedagogicznej

oraz Rady Rodziców.

 

11. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola, w którym

odbywa się posiedzenie komisji.

 

12. Komisja rekrutacyjna może brać pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęć

dzieci, jak:

1)      dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo,

2)      dzieci obojga rodziców pracujących,

3)      dzieci mieszkające w Sopocie.

 

13. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są

ponownie przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w

ciągu roku szkolnego.

 

14. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o

przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

 

15. Praca komisji rekrutacyjnej jest protokołowana a dokumentacja jest

przechowywana w kancelarii przedszkola.

 

16. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 

1)      właściwie zorganizowanego procesu opieki wychowania i kształcenia zgodnie
z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi,

2)      bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji,

3)      życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem dla każdego wychowanka,

4)      zaspokajania podstawowych potrzeb,

5)      akceptacji takimi jakie są,

6)      popełniania błędów, poznawania i odkrywania metodą prób i błędów,

7)      wypoczynku i relaksacji,

8)      spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

9)      swobodnej zabawy podejmowanej samodzielnie zgodnie z potrzebami
i zainteresowaniami,

10)  inne,

17. Obowiązkiem dzieci jest

 

1)      poszanowanie odrębności każdego kolegi,

2)      przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej,

3)      szanowanie sprzętu i zabawek jako wspólnej własności,

4)      przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

5)      inne,

 

 1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 

 1. Skreślenie może nastąpić w przypadku:

 

1)      niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego,

2)      nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc,

 

3)      zaleganie rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczającą jeden miesiąc,

 

4)      przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwych w przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców.

 

 1. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

21. W przypadku zgłoszenia przez rodziców, na piśmie, prośby o skreślenie

dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor

przedszkola; skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.

 

 

 

VII.  GOSPODARKA  FINANSOWA

 

§ 17

 

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 

 1. Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej                   Nr 7/2013/2014 z dnia 24 października 2013r.

 

 1. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej                    Nr 6//2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2011r.

 

 1. Statut Przedszkola Nr 5 wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Dyrektor  Przedszkola

 …………………………….

                                                                                                                          (data, podpis)