Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Nr 5 w Sopocie

 

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są

w tym czasie odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.    

       2.   Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą zapewniającą

             dziecku pełne bezpieczeństwo, na podstawie pisemnego upoważnienia sporządzonego

             przez rodziców dziecka. Upoważnienie takie jest ważne przez cały rok szkolny, do

             momentu  jego odwołania lub zmiany.

  1. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z

przedszkola, poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa  przekazanego przed odbiorem dziecka.

  1. Przedszkole odmówi wydania dziecka rodzicowi lub osobie upoważnionej będącej pod wpływem alkoholu, ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka !!!

 

Nauczyciel, który wyda dziecko osobie pod wpływem alkoholu może ponieść odpowiedzialność karną wynikającą z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego to jest  za niedopełnienie obowiązków i związane z tym działanie na szkodę interesu prywatnego.

  1. O każdej takiej sytuacji zostaje powiadomiony dyrektor przedszkola, który podejmie

wszelkie dostępne czynności w celu przekazania dziecka  drugiemu rodzicowi lub osobie mogącej zapewnić mu pełne bezpieczeństwo, a przypadku gdy nie jest to

możliwe powiadamia  Policję w celu zapewnienia dziecku opieki w placówce interwencyjnej.

  1. Z każdego takiego zdarzenia Przedszkole sporządza stosowną dokumentację, którą

winno przekazać do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich lub do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

  1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola

nauczyciel jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z rodzicami oraz powiadomić dyrektora przedszkola.

  1. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z rodzicami dziecka pod wskazanymi

numerami telefonów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 2 godziny.

  1. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji w celu uzyskania

pomocy w nawiązaniu kontaktu z rodzicami.

  1. Życzenie Rodzica dotyczące nie wydawania dziecka drugiemu rodzicowi może być

spełnione jedynie w przypadku przedstawienia sądowego orzeczenia o pozbawieniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich temu rodzicowi.