PROGRAM PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020-2021, 2021-2022

„JAK TO SIĘ DZIEJE ? – MALI BADACZE I ODKRYWCY W PRZEDSZKOLU”

 

Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować,
dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy,
wyruszać w podróże odkrywcze – czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”

                                                                                                                                                                 (z „Gawędy Mateusza”) C. Frein

          Program polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych, twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania, doświadczania, stawiania pytań i formułowania odpowiedzi.

Nauczyciel w grupie przedszkolnej pełnił będzie rolę moderatora, kierując aktywnością dziecięcą, zaspokajając ich naturalne potrzeby poznawcze, ciekawość,  tworząc sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej zabawy oraz stwarzając warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie oraz przeżywanie.

Cele programu:
Cel główny:

Głównym celem programu jest: rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem,
oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonych
doświadczeń i eksperymentów oraz rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo
w zajęciach badawczych.

 Cele ogólne:

 • podniesienie, jakości pracy przedszkola w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;
 • odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji;
  • doskonalenie pracy nauczycieli,
 • wzrost doświadczenia nauczycieli w zakresie planowania oraz monitorowania
  i ewaluowania efektów pracy.

 Cele szczegółowe obejmują:

 • zainteresowanie otaczającym światem;
 • poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;
 • stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;
 • rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań;
 • poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
 • sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania;
 • pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
 • kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;
 • poszukiwanie wiedzy o świecie;
 • rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;
 • umiejętne zastosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z elementami eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań.

Spodziewane efekty realizacji programu:

 • pogłębienie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym;
  • zgromadzenie sprzętu i materiałów niezbędnych do obserwacji;
  • wyrabianie umiejętności organizowania i planowania pracy, wdrażanie nawyku wykonywania jej do końca;
 • kształcenie umiejętności rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów poprzez czynne eksperymentowanie i wykonywanie czynności badawczych;
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania;
 • kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • doskonalenie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń;
 • doznawanie przeżyć intelektualnych i estetycznych;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów;
 • odczuwanie radości i zadowolenia z efektów prowadzonych obserwacji.

Treści Programu mają charakter otwarty i mogą być rozszerzane w zależności
od zainteresowań dzieci. Zawierają one takie zagadnienia jak:

 • Powietrze • Woda • Ogień • Dźwięki • Magnesy • Masy plastyczne.

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019-2020  „PREORIENTACJA ZAWODOWA”

Założenia ogólne programu

Program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, które mają na celu wstępne zapoznanie dzieci z z wybranymi zawodami oraz pobudzanie, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień  ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

Cel ogólny preorientacji zawodowej

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń o byciu strażakiem, policjantem, artystą, piosenkarzem, lekarzem itd.

 1. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci

Program preorientacji zawodowej jest powiązany z treściami zawartymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego może stanowić jej uzupełnienie lub poszerzenie.

Realizacja programu przyczyni się do stopniowego nabywania umiejętności , które będą dzieciom potrzebne w dalszej edukacji i życiu dorosłym.

Biorąc pod uwagę treści Podstawy programowej zapisanej w poszczególnych obszarach poprzez realizacje programu można zapoczątkować kształtowanie się następujących umiejętności dzieci zapisanych w podstawie :

dziecko :

 • potrafi określić zawód wykonywany przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia
 • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonującą dany zawód
 • potrafi korzystać ze stworzonych w przedszkolu warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania oraz prezentowanie wytworów własnej pracy
 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np. obowiązkowość, punktualność
 • obdarza uwagą osoby dorosłe

Preorientacja zawodowa powinna być ukierunkowana na kształtowanie u dzieci:

 • pro aktywnych postaw dzieci wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;
 • sprawczości, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu;
 • samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy;
 • szacunku do pracy innych;
 • umiejętności współdziałania

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017-2018, 2018-2019

 „DZIECI WIELU KULTUR”

 

Zatwierdzona do realizacji Uchwałą  Nr 1/2017-2018  Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017r.

Edukacja globalna – dlaczego?

„Zapytajcie dzieci o mieszkańców Afryki czy Azji. Z jednej strony okaże się, że współczesne dzieci wychowane na kreskówkach i na książkach skierowanych do najmłodszych, mające styczność z mediami, reklamami i słuchające rozmów dorosłych, posiadają ogromną wiedzę na temat świata. Znają ciekawostki, zwierzęta, elementy kultury z różnych regionów świata. Z drugiej jednak strony, często wiedza prezentowana w bajkach czy książeczkach jest stereotypowa, wyrwana z kontekstu kulturowego czy wręcz nieprawdziwa.

Jednak najistotniejszą rzeczą jest to, że wiedza ta w niewielkim stopniu uczy bliskości czy pozwala zrozumieć współzależności istniejące na świecie.

Dzieci na co dzień nie czują, że mają kontakt z resztą świata, że są od reszty świata zależne, wreszcie – że same oddziałują na mieszkańców odległych krajów, na przykład poprzez jedzenie, które spożywają, ubrania, kulturę masową czy powietrze, którym oddychają.  My dorośli też o tym zapominamy. Wychowani pod europejskim „kloszem”, nie zadajemy sobie pytań, kto uszył nasze spodnie? kto wyprodukował kawę? skąd wzięły się surowce do wyprodukowania naszego telefonu ?, dokąd trafiają nasze śmieci? dlaczego tylu ludzi na świecie głoduje, skoro na Ziemi produkuje się zbyt wiele żywności ? czy chronimy klimat? Ale świat w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo się zmienił.

Karierę robi słowo globalizacja.

Globalizacja, czyli zbiór procesów prowadzących do coraz większej współzależności państw, społeczeństw, gospodarek i kultur.

Z powodu globalizacji drastycznie zmniejszył się dystans nie tylko między poszczególnymi państwami, ale i między ludźmi.

Każdy z nas swoimi codziennymi wyborami ma szansę realnie oddziaływać na życie ludzi w innych krajach . Zależymy od siebie nawzajem. Podejmując różne decyzje w codziennym życiu, wspierając takie a nie działanie, można działać na rzecz lub przeciwko środowisku, poszanowaniu praw człowieka, pogłębianiu się ubóstwa, zawłaszczaniu zasobów naturalnych należących do innych społeczeństw. Kluczowe jest tu słowo „współzależność”.

Globalne współzależności działają we wszystkich kierunkach i na różnych poziomach: kulturowym, środowiskowym, gospodarczym i politycznym. Mają wpływ na każdego z nas, niezależnie czy mieszkamy w Sopocie , Limie, czy małej wsi w Bangladeszu. Tu pojawia się edukacja globalna analizująca współzależności, ucząca krytycznego myślenia, zachęcająca do poznawania innych narodowości i kultur oraz podejmowania działań na rzecz sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju.

„ Edukacja globalna dla najmłodszych”- Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Łódź

Ogólna misja oświaty w Polsce:

„ Nauczanie i wychowanie- respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy równoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.”

 PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 • Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2016/2017
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Aktualnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych na świecie
 • Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci , rodziców i nauczycieli

Cel główny :

Edukacja międzykulturowa to działania, których wspólnym celem jest : popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata

 • Ukazanie różnorodności świata
 • Zapoznanie z kulturą, tradycją, architekturą, językiem , florą i fauną ,stylem życia, muzyką , kulinariami, bajkami i zabawami wybranych części świata
 • Otwarcie na świat i inne kultury
 • Wzmacnianie poczucia więzi dziecka z własnym jak i innymi zakątkami świata

Cele szczegółowe dziecko:

 • Bierze aktywny udział w zajęciach poświęconych poszczególnym kontynentom i regionom, grupom etnicznym
 • Poznaje wybrane aspekty życia danych krajów i narodowości świata

/ kulturę, tradycje, symbole narodowe, architekturę , florę i faunę ,muzykę, bajki, kulinaria, gry i zabawy itp./

 • Dostrzega różnice w wyglądzie i sposobie życia ludzi innych części świata
 • Rozpoznaje , nazywa i przyporządkowuje wybrane zwierzęta   i rośliny do danego kraju Australii, Afryki, Ameryki, Dalekiej Północy, Europy (Polski)
 • Zna podstawowe zwroty w danym języku (dzień dobry, do widzenia, dziękuję)
 • Wyszukuje informacje, zdjęcia w czasopismach na temat omawianego kontynentu
 • Wykonuje prace plastyczne, dekoracje, albumy, plakaty przedstawiające życie na różnych kontynentach
 • Wykonuje improwizacje taneczne do muzyki afrykańskiej, indiańskiej i innych
 • Bierze aktywny udział w warsztatach kulinarnych związanych z danym regionem świata
 • Słucha bajek i legend wywodzących się z danej kultury
 • Jest otwarte i tolerancyjne wobec przedstawicieli innych narodowości

Najważniejszym aspektem planu pracy jest wdrażanie dzieci do życia w społeczeństwie międzykulturowym, gdzie: różne kultury, grupy narodowe pozostają stale otwarte na wzajemne oddziaływanie, wymianę oraz wzajemne uznawanie własnych i cudzych wartości oraz sposobów na życie. W społeczeństwie takim występuje aktywna tolerancja i utrzymywanie takich stosunków, gdzie każdy jest tak samo ważny, gdzie nie ma lepszych lub gorszych ludzi. W takim społeczeństwie niewątpliwie przyjdzie wzrastać naszym wychowankom.